ĐIỀU KHOẢN BLOG

(Áp dụng cho blog Lập Trình Bản Thân)ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

- Không được sao chép nội dung từ blog dưới mọi hình thức nếu chưa được đồng ý bởi tác giả.

- Không được chỉnh sửa nội dung bài viết nếu chưa được đồng ý bởi tác giả.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN CHIA SẺ

- Được phép chia sẻ lại tất cả bài viết từ blog dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

- Được phép tự do bình luận dưới các bài viết với bất kỳ lời lẽ, ngôn ngữ nào.

- Tác giả không có quyền được xóa bình luận của mọi người.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

- Tác giả miễn trừ và bác bỏ hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trên blog.

- Tác giả có trách nhiệm xem xét và đăng các bài viết có nội dung liên quan theo yêu cầu của mọi người.

- Tác giả có trách nhiệm viết nội dung và duy trì blog.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN CỦA MỌI NGƯỜI

- Mọi người có quyền được yêu cầu tác giả viết bài về chủ đề mà mình quan tâm.

- Mọi người có quyền đề xuất các bài viết cá nhân của mình để với tác giả để đăng lên blog.Hải Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Đại diện của blog

Đã ký

Dương Nam Trường