DƯƠNG NAM TRƯỜNG
LẬP TRÌNH BẢN THÂN

LẬP TRÌNH BẢN THÂN

Làm việc nhóm qua Git

Làm việc nhóm qua Git

DƯƠNG NAM TRƯỜNG
·Feb 18, 2020·

4 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Play this article

Không phải cứ nói làm việc nhóm là làm việc được, vì mỗi người đều có một quan điểm riêng, sở thích cá nhân riêng. Vì thế chúng ta mới cần một thứ gọi là quy trình làm việc, khi đó mọi người sẽ cùng theo một tiêu chuẩn chung nào đó mà đã được đặt ra từ trước.

Nếu bạn chưa có kiến thức cơ bản về git và hoàn không hiểu trong bài viết này nói gì thì xin vui lòng xem lại các bài viết trước về git của mình.

Ví dụ: Bạn được sếp giao việc sửa lỗi iss53 cho project của công ty và một người khác sửa một lỗi khác trong project. Vậy làm sao để hai người có thể code qua lại với nhau một cách nhanh gọn và thuận tiện nhất?

Để dễ hiểu, mình sẽ quy định tên của 2 người là A và B.

Người A khi sửa lỗi iss53, theo quy trình thì A sẽ phải tạo một branch mới.

$ git checkout -b iss53
Switched to a new branch `iss53`

Lúc này nhánh chính của công ty trông sẽ như này:

lẢnh 1 - Làm việc nhóm qua Git

Người A làm một công việc gì đó và tạo ra một commit trên nhánh iss53.

$ git commit -a -m 'added a new footer [issue 53]'

Ảnh 2 - Làm việc nhóm qua Git

Ở một nơi nào đó, Người B cũng làm tương tự như người A là tạo một branch mới tên là hotfix và làm một công việc gì đó rồi tạo ra một commit trên branch hotfix.

$ git checkout -b hotfix
Switched to a new branch 'hotfix'
$ vim index.html
$ git commit -a -m 'fixed the broken email address'
[hotfix 1fb7853] fixed the broken email address
1 file changed, 2 insertions(+)

Sau khi đã kiểm tra kỹ càng bản vá lỗi của mình, người B quyết định hợp nhất branch hotfix cùng với branch chính (master) của công ty bằng cách chạy lệnh git merge và sau đó dùng git push để đẩy nó lên git server của công ty.

$ git checkout master
$ git merge hotfix
Updating f42c576..3a0874c
Fast-forward
index.html | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)
$ git push

lẢnh 3 - Làm việc nhóm qua Git

Bây giờ nhánh chính của công ty bạn trông sẽ như thế này:

Ảnh 4 - Làm việc nhóm qua Git

Khi hợp nhất xong thì có thể xóa nhánh đó đi vì bây giờ nó không quan trọng nữa.

$ git branch -d hotfix
Deleted branch hotfix (3a0874c).

Nào, Bây giờ quay trở lại với người A, Vì người B đã làm xong công việc của họ và đã đẩy nó lên server git của công ty nên người A cần phải sử dụng git pull để kéo code về:

$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git pull

Sau đó tiếp tục chuyển sang branch iss53 và sử dụng lệnh git rebase để hợp nhất branch master vào branch iss53 và làm tiếp công việc rồi tạo thêm một commit nữa trên branch iss53:

$ git checkout iss53
Switched to branch 'iss53'
$ git rebase master
$ git commit -a -m 'finished the new footer [issue 53]'
[iss53 ad82d7a] finished the new footer [issue 53]
1 file changed, 1 insertion(+)

Ảnh 5 - Làm việc nhóm qua Git

Giả sử người A quyết định rằng công việc trên branch iss53 đã hoàn tất. Người A sẽ checkout về branch master và sử dụng lệnh git rebase để hợp nhất branch iss53 với branch master:

$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git rebase iss53

Và cuối cùng xóa branch iss53:

$ git branch -d iss53

Cuối cùng là đẩy code lên git server của công ty:

$ git push

Vậy là bạn đã học được cách để làm việc nhóm với người khác qua git rồi đấy.

 
Share this