Thành thạo Git phần 7

1 phút đọc

Hoàn nguyên lại mọi thay đổi của file của một commit nào đó

Sử dụng Git log để xem các lịch sử commit:

$ git log
commit 50ef5484c2b98d06600f75b819105dc9b4cefa6b (HEAD -> source)
Author: namtruongdev <namtruongdev@gmail.com>
Date:   Sun Jan 26 21:53:28 2020 -0500

    update

commit 7d6fe403d0ec58ed1add3076bb7f9197717c27ca
Author: namtruongdev <namtruongdev@gmail.com>
Date:   Sun Jan 26 09:57:42 2020 -0500

Cuối cùng ta sẽ lấy ra một commit mà bạn muốn hoàn nguyên và dùng lệnh git revert:

$ git revert 50ef5484c2b98d06600f75b819105dc9b4cefa6b

Mọi thay đổi của các file của commit trên sẽ được hoàn nguyên về như file gốc.

Nên hạn chế dùng git revert càng nhiều càng tốt.


Thể loại: Học lập trình

Từ khóa: Git
Bình luận