Thành thạo Git phần 6

1 phút đọc

Xóa thay đổi của một hoặc nhiều file đã chỉnh sửa trong working directory

$ git checkout -- <Tên file cần xóa thay đổi>

Lệnh trên sẽ xóa mọi thay đổi mà bạn đã thêm vào trong file đó.

Lệnh trên chỉ áp dụng cho những file không thuộc staging area.

Di chuyển một hoặc nhiều file từ Staging area về Working directory

Trong thực tế, sau khi bạn thực hiện git add để thêm các file và staging area nhưng bạn lại cảm thấy chưa ưng ý và muốn chuyển lại các file đó về working directory.

Bạn có thể làm theo cách sau:

$ git reset <file muốn chuyển về working directory>

Chỉnh sửa và thao tác với các file đã commit

Có 3 lựa chọn cho chúng ta:

- Git reset --soft (to commit)

- Git reset --mixed (to commit)

- Git reset --hard (to commit)

Ví dụ:

$ Git reset --soft 7d6fe403d0ec58ed1add3076bb7f9197717c27ca

Lệnh trên sẽ chuyển commit với id như trên về trạng thái staging area.

Tương tự với --mixed--hard sẽ chuyển commit về trạng thái chưa được đưa vào staging area hoặc xóa bỏ cả commit đó luôn.

Lưu ý khi dùng --hard nếu không cẩn thẩn sẽ bị mất dữ liệu.

Phần này tạm dừng ở đây nhé.

Chúc các bạn học vui vẻ.


Thể loại: Học lập trình

Từ khóa: Git
Bình luận