Phân nhánh (Branching)

Branching thường được dùng khi nào?

- Trong thực tế, khi bạn đang làm việc thì bỗng nhiên sếp gọi vào báo project có bugs và cần phải hotfix nó ngay.

- Bạn có một tính năng mới và muốn test nó thật cẩn thận rồi mới hợp nhất nó vào trong project chính.

- Bạn muốn làm một cái gì đó mà không muốn liên quan đến nhánh chính (master).

Thực hiện Branching

Ví dụ: Blog của bạn cần thêm tính năng bình luận dưới bài viết. Bạn sẽ tạo một nhánh mới tên là “feature/comments”.

$ git checkout -b feature/comments

Lệnh trên sẽ tạo nhánh mới và chuyển sang nhánh đó để làm việc luôn.

Gõ lệnh git branch để xem các nhánh hiện có vá nhánh đang làm việc. Nhánh đang làm việc sẽ có dấu (*) đằng trước:

$ git branch
master
* feature/comments

Để chuyển lại nhánh master, gõ lệnh git checkout:

$ git checkout master
Switched to branch 'master'

Hợp nhất (Merging)

Sau khi bạn đã chắc chắn với những thay đổi của mình ở nhánh feature/comments. Bạn có thể kéo mọi thay đổi trong nhánh này về nhánh master bằng cách dùng git merge.

Lưu ý là bạn phải chuyển về nhánh master trước khi merge nhánh feature/comments nhé.

$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git merge feature/comments

Sau khi đã hợp nhất thành công thì nhánh feature/comments trở nên vô giá trị, bạn có thể xóa nó đi bằng lệnh sau:

$ git branch -d feature/comments

Phần này mình xin tạm dừng tại đây. Ở phần sau mình sẽ nói về git reset.

Chúc các bạn học vui vẻ.

Từ khóa: Git

Bình luận