Một số lệnh cơ bản khác, git log, git show, git diff.

Xem lịch sử và thông tin của các commit

$ git log

Lệnh git log sử dụng để xem lại lịch sử của các commit và thông tin của mỗi commit như tên tác giả, ngày commit và mô tả của commit.

$ git log
commit 50ef5484c2b98d06600f75b819105dc9b4cefa6b (HEAD -> source)
Author: namtruongdev <[email protected]>
Date:   Sun Jan 26 21:53:28 2020 -0500

    update

Xem nội dung của file đã commit

$ git show 50ef5484c2b98d06600f75b819105dc9b4cefa6b

Lệnh git show + ID của commit dùng để xem nội dung file trước khi chỉnh sửa và sau khi chỉnh sửa của các file đã được commit.

xem nội dung của file đã chỉnh sửa nhưng chưa commit

$ git diff

Lệnh git diff dùng để xem nội dung trước và sau khi chỉnh sửa của các file nhưng chưa được commit.

Bài này mình tạm thời dừng ở đây. Ở bài sau mình sẽ giải thích về các thuật ngữ như Working dir, Staging area, Repository.

Chúc mọi người học vui vẻ nhé.

Từ khóa: Git

Bình luận