DƯƠNG NAM TRƯỜNG
LẬP TRÌNH BẢN THÂN

LẬP TRÌNH BẢN THÂN

Git revert và cách sử dụng

Git revert và cách sử dụng

DƯƠNG NAM TRƯỜNG
·Feb 16, 2020·

1 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Play this article

Git revert là gì?

Git revert là một lệnh trong git có tác dụng hoàn nguyên lại một số commit nào đó đã tồn tại.

Cách sử dụng git revert

Sử dụng git log để xem các lịch sử commit:

$ git log
commit 50ef5484c2b98d06600f75b819105dc9b4cefa6b (HEAD -> source)
Author: namtruongdev <namtruongdev@gmail.com>
Date: Sun Jan 26 21:53:28 2020 -0500

    update

commit 7d6fe403d0ec58ed1add3076bb7f9197717c27ca
Author: namtruongdev <namtruongdev@gmail.com>
Date: Sun Jan 26 09:57:42 2020 -0500

Lấy ra một commit mà bạn muốn hoàn nguyên và dùng lệnh git revert:

$ git revert 50ef5484c2b98d06600f75b819105dc9b4cefa6b

Mọi thay đổi của các file trước commit sẽ được hoàn nguyên về như file gốc.

Nên hạn chế dùng git revert càng nhiều càng tốt.

 
Share this