DƯƠNG NAM TRƯỜNG
LẬP TRÌNH BẢN THÂN

LẬP TRÌNH BẢN THÂN

Git log, git show, git diff và cách sử dụng

Git log, git show, git diff và cách sử dụng

DƯƠNG NAM TRƯỜNG
·Jan 27, 2020·

1 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Play this article

Git log là gì?

Git log thường được dùng để xem lịch sử và thông tin của các commit

$ git log

Thực hiện git log

Lệnh git log sử dụng để xem lại lịch sử của các commit và thông tin của mỗi commit như tên tác giả, ngày commit và mô tả của commit.

$ git log
commit 50ef5484c2b98d06600f75b819105dc9b4cefa6b (HEAD -> source)
Author: namtruongdev <namtruongdev@gmail.com>
Date: Sun Jan 26 21:53:28 2020 -0500

    update

Git show là gì?

Git show thường được sử dụng để xem nội dung của file đã commit

$ git show 50ef5484c2b98d06600f75b819105dc9b4cefa6b

Lệnh git show + ID của commit dùng để xem nội dung file trước khi chỉnh sửa và sau khi chỉnh sửa của các file đã được commit.

Git diff là gì?

Git diff thường được sử dụng để xem nội dung của file đã chỉnh sửa nhưng chưa commit.

$ git diff

Lệnh git diff dùng để xem nội dung trước và sau khi chỉnh sửa của các file nhưng chưa được commit.

Chúc mọi người học vui vẻ nhé.

 
Share this