DƯƠNG NAM TRƯỜNG
LẬP TRÌNH BẢN THÂN

LẬP TRÌNH BẢN THÂN

Git checkout, git reset và cách sử dụng

Git checkout, git reset và cách sử dụng

DƯƠNG NAM TRƯỜNG
·Feb 16, 2020·

2 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Play this article

Git checkout là gì?

Git checkout thường được dùng để chuyển đổi giữa các nhanh hoặc xóa thay đổi của một hoặc nhiều file đã chỉnh sửa trong working directory.

Cách sử dụng:

$ git checkout -- <Tên file cần xóa thay đổi>

Lệnh trên sẽ xóa mọi thay đổi mà bạn đã thêm vào trong file đó.

Lệnh trên chỉ áp dụng cho những file không thuộc staging area.

Git reset là gì?

Git reset thường được dùng để di chuyển một hoặc nhiều file từ Staging area về Working directory.

Cách sử dụng:

Trong thực tế, sau khi bạn thực hiện git add để thêm các file vào staging area nhưng bạn lại cảm thấy chưa ưng ý và muốn chuyển lại các file đó về working directory. Bạn sẽ sử dụng git reset như sau:

$ git reset <file muốn chuyển về working directory>

Chỉnh sửa và thao tác với các file đã commit:

Có 3 lựa chọn cho chúng ta:

Git reset --soft <to commit>

Git reset --mixed <to commit>

Git reset --hard <to commit>

Ví dụ:

$ Git reset --soft 7d6fe403d0ec58ed1add3076bb7f9197717c27ca

Lệnh trên sẽ chuyển commit với id như trên về trạng thái staging area.

Tương tự với --mixed--hard sẽ chuyển commit về trạng thái chưa được đưa vào staging area hoặc xóa bỏ cả commit đó luôn.

Lưu ý khi dùng --hard nếu không cẩn thẩn sẽ bị mất dữ liệu.

Chúc các bạn học vui vẻ.

 
Share this