DƯƠNG NAM TRƯỜNG
LẬP TRÌNH BẢN THÂN

LẬP TRÌNH BẢN THÂN

Branching, Merging và cách sử dụng

Branching, Merging và cách sử dụng

DƯƠNG NAM TRƯỜNG
·Feb 3, 2020·

2 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Play this article

Branching là gì?

Trong thực tế, khi bạn đang làm việc thì bỗng nhiên sếp gọi vào báo project có lỗi và cần phải hotfix nó ngay.

Bạn có một tính năng mới và muốn test nó thật cẩn thận rồi mới hợp nhất nó vào trong project chính.

Bạn muốn làm một cái gì đó mà không muốn liên quan đến nhánh chính (master).

Nói chung branching là một nhánh tách biệt không liên quan gì đến nhánh gốc, chúng ta có thể thoải mái sửa xóa mà không sợ ảnh hưởng tớ nhánh chính

Thực hiện Branching

Ví dụ: Blog của bạn cần thêm tính năng bình luận dưới bài viết. Bạn sẽ tạo một nhánh mới tên là feature/comments.

$ git checkout -b feature/comments

Lệnh trên sẽ tạo nhánh mới và chuyển sang nhánh đó để làm việc luôn.

Gõ lệnh git branch để xem các nhánh hiện có vá nhánh đang làm việc. Nhánh đang làm việc sẽ có dấu * đằng trước:

$ git branch
* master
feature/comments

Để chuyển lại nhánh master, gõ lệnh git checkout:

$ git checkout master
Switched to branch 'master'

Hợp nhất (Merging) là gì?

Hiểu đơn giản thì merging được dùng để kết hợp code từ nhiều nhánh lại với nhau thành một bản hoàn thiện.

Thực hiện Merging

Sau khi bạn đã chắc chắn với những thay đổi của mình ở nhánh feature/comments. Bạn có thể kéo mọi thay đổi trong nhánh này về nhánh master bằng cách dùng git merge.

Bạn phải chuyển về nhánh master trước khi merge nhánh feature/comments nhé.

$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git merge feature/comments

Sau khi đã hợp nhất thành công thì nhánh feature/comments trở nên vô giá trị, bạn có thể xóa nó đi bằng lệnh sau:

$ git branch -d feature/comments

Chúc các bạn học vui vẻ.

 
Share this